Általános Szerződési Feltételek

Szerződő felek

Szolgáltató

Paller Endre egyéni vállalkozó (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71., számlavezető bank: K&H Bank Zrt., számlaszám: 10404900-67525148-50481028, adószám: 63478262-1-40, nyilvántartási szám: 6617263, ügyfélszolgálati e-mail cím: info@viltor.hu)

Felhasználó

Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, mely a viltor.hu weboldalon történő regisztrációja alapján Szolgáltatóval szerződést köt és ezzel elfogadja az Általános Szerződési Feltételek dokumentumban foglaltakat. Felhasználó a jogszabályokban előírt, az elektronikus kereskedelmi tevékenység gyakorlásához szükséges engedélyekkel rendelkezik.

Szerződés tárgya

Szolgáltató a Felhasználó részére webáruház rendszert biztosít, melyen Felhasználó bemutathatja és értékesítheti termékeit.

Szolgáltatás igénybevételének módja, díjai

1. Próba időszak. Felhasználó regisztrációját követően azonnal igénybe veheti webáruházát, melyet 20 naptári napon keresztül térítésmentesen próbálhat ki. Szolgáltató a webáruházhoz adminisztrációs felületet biztosít, melyen Felhasználó felrögzítheti termékeit, karbantarthatja áruházát és kezelheti rendeléseit. A próba időszak alatt a regisztrált webáruház teljes funkcionalitással működik, azonban figyelmeztető feliratot jelenít meg, mely a webáruház próba állapotára és korlátozott igénybevételi lehetőségére utal. Amennyiben Felhasználó a 20 próbanap alatt nem jelzi előfizetési szándékát, úgy az általa regisztrált webáruház minden adatával együtt visszavonhatatlanul törlésre kerül, annak tartalmát Felhasználó Szolgáltatótól nem követelheti, kártérítési igénnyel nem élhet.

2. Megrendelési időszak. Amennyiben Felhasználó a 20 próbanap alatt áruháza adminisztrációs felületén, az erre kialakított menüpont segítségével jelzi előfizetési szándékát és ezzel megrendeli a szolgáltatást, úgy Szolgáltató a kiválasztott díjcsomag alapján díjbekérőt küld számára. A megrendelési időszak alatt a webáruház teljes funkcionalitással működik, azonban figyelmeztető feliratot jelenít meg, mely a webáruház próba állapotára és korlátozott igénybevételi lehetőségére utal. A megrendelést és a díjbekérő kiegyenlítését követő megrendelési időszak maximum 2 hónap lehet, ezután a webáruházat Szolgáltató - a felhasználótól érkező más kérés hiányában - éles állapotba állíthatja.

3. Éles időszak. A díjbekérő banki átutalással történő kiegyenlítését (jóváírását) követő 15 napon belül Szolgáltató az előfizetésről elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, majd a díjcsomagban meghatározott időtartamra és feltételekkel jóváhagyja az előfizetést, ezzel aktiválja a webáruházat. Az éles előfizetői időszak (a webáruház figyelmeztető feliratok nélküli működése) kezdete az aktiválás napja. Amennyiben Szolgáltató az igényelt szolgáltatás létesítésére a banki jóváírás és a szerződés kézhezvételét követő 15 napon belül technikai okok miatt nem képes, úgy erről Felhasználót elektronikus levélben tájékoztatja. Az előfizetői csomagok, melyek a szolgáltatás időtartamát, díját, és a regisztrált webáruházban maximálisan értékesíthető termékek számát határozzák meg, Szolgáltató honlapján (/webshop-keszites-arak) tekinthetők meg. Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására.

Szolgáltatás igénybevételének feltételei

 • Hiánytalanul megadott céges adatok a webáruház adminisztrációs felületén.
 • Díjbekérő számla banki átutalással történő kiegyenlítése.

Szerződés időtartama

Felek a szerződést határozatlan időre kötik, de minimum a Felhasználó által az előfizetés megrendelésekor választott előfizetői csomag időtartamára. Szolgáltatás szüneteltetése Felhasználó által megrendelt webáruház szolgáltatás előfizetői időn belüli szüneteltetésére, illetve felfüggesztésére, majd annak egy későbbi időpontban történő folytatására nincs mód.

Szolgáltatás ajánlása

A Viltor szolgáltatást az élő előfizetéssel rendelkező Felhasználó ajánlhatja más személyeknek vagy vállalkozásoknak. Az ajánlás ajánló link segítségével valósul meg. Az ajánló link formátuma: 'https://viltor.hu?ak=0123456789', ahol '0123456789' a Felhasználó saját ajánló kódja. Az ajánló link lehet ezen kívül a viltor.hu fődomain bármely aloldala feltéve, hogy az ajánló kód az útvonalhoz van fűzve (pl. 'https://viltor.hu/webaruhaz-regisztracio?ak=0123456789'). Felhasználó minden, az ajánlott személyek vagy vállalkozások által regisztrált, megrendelt és kifizetett új webáruház után 20% egyszeri kedvezményre jogosult webáruháza következő előfizetői díjából. Az ajánlások alapján maximum összegyűjthető kedvezmény a webáruház csomagdíj 100%-a, az e fölött gyűjtött kedvezmények csak az azt követő előfizetéssel vehetők igénybe. Az ajánlásokkal összegyűjtött kedvezmény értéke pénzre nem váltható. A sikeres ajánlások által generált kedvezmények értékét a Viltor rendszer automatikusan levonja a következő előfizetés összegéből, így azok későbbi felhasználására nincs mód. A kedvezmény más előfizetői kedvezményekkel nem vonható össze. Felhasználó saját, vagy közeli hozzátartozó tulajdonában álló webáruháznak nem küldhet ajánlást, az ajánlási kedvezményt nem érvényesítheti. A megrendelt és kifizetett ajánlott webáruházak után kapott kedvezményeket a rendszer tárolja, azokat Felhasználó az adminisztrációs felületen megtekintheti. Felhasználó ajánló linket csak ismeretségi körén belül és korlátozott mennyiségben, magán levélben küldhet úgy, hogy a címzett ne tekintse azt spam hirdetésnek.

Szolgáltató kötelezettségei, feladatai

Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a szolgáltatás folyamatosan elérhető legyen, de a rajta kívül eső hibákért – így az internet hálózat működéséből adódó esetleges információvesztésért, váratlan műszaki hibákért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért – és az azokból eredő anyagi veszteségekért semmilyen felelősséget nem vállal, Felhasználó kártérítési igénnyel nem élhet.
Szolgáltató a szolgáltatás keretein belül elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, illetve mindent megtesz Felhasználó adatainak védelme érdekében.

Felhasználó kötelezettségei, feladatai

Felhasználóhoz tartozó webáruházban megtalálható termékek kezelése, felrögzítése, adminisztrálása minden esetben Felhasználó feladata.
Szolgáltató a Felhasználó regisztrált webáruházában történő értékesítési folyamatban nem vesz részt, nincs semmilyen formában kapcsolata a vásárlóval, azzal kizárólag Felhasználó áll szerződésben. A webáruházban található termékek és szolgáltatások valódiságával kapcsolatban és az adásvétel tekintetében kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. A kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag Felhasználó és a vevő, illetve Felhasználó és az adott szakhatóság között zajlik.
Felhasználó köteles minden, a vásárlással, webáruház üzemeltetéssel, illetve az elektronikus kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségének (mindenkori valós cég adatok feltüntetése, szállítási és fizetési módok, valamint az elállási és garanciális jogok közzététele stb.) eleget tenni, valamint a céges adataiban történő esetleges változásokat webáruháza adminisztrációs felületén beállítani. Szolgáltató ehhez a szolgáltatás funkcióin keresztül eszközöket biztosít. A tájékoztatási kötelezettség be nem tartása esetén Szolgáltatónak a hiányosságok pótlásáig jogában áll a szolgáltatás publikus, a látogatók által elérhető részének felfüggesztésére.
Szolgáltatás igénybevételéhez Felhasználó részéről internet kapcsolat, böngésző és alapvető számítástechnikai tudás szükséges.
Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó kódokat, jelszavakat bizalmasan kezelni, gondoskodni róla, hogy olyan személy ne férhessen hozzá a szolgáltatáshoz, akivel nem áll munkáltatói jogviszonyban. A jogosulatlan használatból eredő károkért kizárólag Felhasználó felel.
Felhasználó Szolgáltató írásos engedélye nélkül a szolgáltatást nem engedheti át harmadik félnek.

Előfizetés megújítása

Felhasználó az aktuális előfizetését meghosszabbíthatja, vagy új előfizetői csomagot választhat az áruház adminisztrációs felületén erre kialakított, az aktuális előfizetés lejárati dátuma előtt 30 nappal automatikusan megjelenő menüpont segítségével. Szolgáltató a kiválasztott díjcsomag alapján díjbekérőt küld Felhasználó számára. A díjbekérő banki átutalással történő kiegyenlítését (jóváírását) követő 15 napon belül Szolgáltató az előfizetés meghosszabbításáról elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére. Az új előfizetési időszak első napja – függetlenül attól, hogy Felhasználó a meghosszabbítási igényét mikor jelezte - az aktuális élő előfizetés lejárati napja utáni napon kezdődik.

Előfizetői csomag váltás lejárati idő előtt

Amennyiben Felhasználó az előfizetési időszak alatt nagyobb időszakkal vagy termék darabszámmal rendelkező előfizetői csomag keretében kívánja igénybe venni a szolgáltatást, akkor azt jeleznie kell Szolgáltató felé az info@viltor.hu e-mail címre küldött levélben. Ebben az esetben Felhasználónak a két csomag árkülönbözetének időarányos részét kell megfizetnie díjbekérő ellenében. A díjbekérő banki átutalással történő kiegyenlítését (jóváírását) követő 15 napon belül Szolgáltató az új előfizetésről elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére.

Szolgáltatás rendes felmondása

Szolgáltatást bármelyik szerződő fél elektronikus levélben, 30 napos határidővel felmondhatja.

 • Amennyiben szerződést Felhasználó mondja fel, úgy az általa regisztrált webáruház minden adatával együtt visszavonhatatlanul törlésre kerül, annak tartalmát Felhasználó Szolgáltatótól nem követelheti, kártérítési vagy előfizetői díj visszatérítési igénnyel nem élhet.
 • Amennyiben szerződést Szolgáltató mondja fel, úgy Felhasználó az aktuális előfizetés időarányos díját Szolgáltatótól követelheti.

Szolgáltatás rendkívüli felmondása

Szolgáltató jogosult Felhasználó webáruházának működését előzetes jelzés nélkül, azonnal felfüggeszteni, majd a felfüggesztést kiváltó ok további fennállása esetén a webáruházat törölni az alábbi indokokkal:

 • Felhasználó webáruházában törvénybe, jogszabályba ütköző terméket vagy szolgáltatást jelenít meg vagy értékesít.
 • Felhasználó a Szolgáltató által nem etikusnak minősített áruház nevet választ.
 • Legalább 30 napos számlatartozás fennállása esetén.
 • Felhasználó webáruháza felületén nem valós vállalkozói adatokat jelenít meg, vagy nem élő vállalkozással üzemelteti áruházát.
 • Erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom megjelenítése esetén.
 • Irreleváns kulcsszavak, leírás mezők használata esetén a webáruház tartalmában vagy kódjában.
 • Megtévesztő, manipulatív tartalom megjelenítése esetén.
 • Kártékony programkód használata esetén.
 • Tömeges - az áruház adminisztrációs felületén Felhasználó által felrögzített személyeknek szóló - kéretlen e-mail levelek (SPAM) kiküldése esetén.
 • Bármilyen, a Szolgáltató vagy a szolgáltatás jó hírnevét rontó tartalom megjelenítése esetén.
 • Bármilyen, a Szolgáltató vagy a szolgáltatás konkurens termékének, szolgáltatásának megjelenítése, reklámozása esetén.

Amennyiben Szolgáltató a fenti okokból kifolyólag Felhasználó webáruházát törli, úgy Felhasználó kártérítésre, előfizetési díj visszatérítésre nem jogosult, webáruháza tartalmát Szolgáltatótól nem követelheti.

Felhasználó rendkívüli felmondással élhet,

 • ha a Szolgáltató anélkül, hogy erre jogosult lenne, megszünteti vagy felfüggeszti a szolgáltatást vagy
 • indokolatlanul, a piaci és gazdasági körülményekkel nem magyarázható mértékben árat emel.

Ebben az esetben Felhasználó az aktuális előfizetés időarányos díját Szolgáltatótól követelheti.

Tulajdonjog

A viltor.hu weboldal, a Felhasználó regisztrációjával létrejött webáruház adminisztrációs felülete, ezek grafikai megoldásai és forráskódja Szolgáltató tulajdonát képezik, részleteik másolása, publikálása nem megengedett.

Üzemeltetés

A Viltor.hu rendszert Szolgáltató a Deninet Kft. szervertermében üzemelteti. A szolgáltatás Felhasználó által biztosított, nem Szolgáltató tulajdonát képező szervereken történő üzemeltetésére nincs lehetőség. Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatást kiszolgáló szerverek technikai paramétereinek módosítására, valamint az elérhető sávszélesség változtatására. Szolgáltató ilyen irányú változtatásokat Felhasználó előzetes értesítése nélkül is végezhet. Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásban elérhető webáruház funkciók szűkítésére, bővítésére, átcsoportosítására, változtatására. A módosításokról – amennyiben azok alapjaiban érintik a szolgáltatás használatát – az adminisztrációs felületen tájékoztatja Felhasználót.

Harmadik fél által fejlesztett alkalmazások

Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruház rendszerrel együttműködő és/vagy abba integrálható, harmadik fél által fejlesztett külső alkalmazások és webes szolgáltatások működőképességét, együttműködési képességét és/vagy jövőbeni integrálhatóságát illetően.

Ügyfélszolgálat

Felhasználó és Szolgáltató közötti kapcsolattartás módja írásban történik, az info@viltor.hu e-mail cím és a Felhasználó regisztrációja során megadott, vagy az adminisztrációs felületen beállított e-mail cím között. Hibabejelentés esetén a levél tartalmazza a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, esetleges frissítéseinek adatait, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba előidézésének idejét, az addig tett lépéseket, valamint hogy a hiba mely URL címen tekinthető meg. Amennyiben szolgáltatás hibakódot is kiírt, az is szerepeljen a levélben. Szolgáltató köteles a hibabejelentésekre a lehető leggyorsabban, de maximum 5 munkanapon belül reagálni.

Alvállalkozók

Szolgáltató jogosult bármely szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni.

Egyéb rendelkezések

Jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződések nyelve magyar, a megkötött szerződéseket Szolgáltató nem iktatja. Felhasználó regisztrációjával a szolgáltatást megrendeli, ezzel automatikusan elfogadja Szolgáltató szerződés kötésére vonatkozó ajánlatát. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat megpróbálják békés úton rendezni. Amennyiben vitás kérdéseiket ilyen módon nem tudják rendezni, úgy alávetik magukat Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételek módosítására. Felhasználó felelőssége, hogy az ÁSZF változásait figyelemmel kísérje, a módosítást követően a szolgáltatás használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

Az ÁSZF 2010.02.15. naptól hatályos

Próbálja ki bérelhető webáruház rendszerünket most!

 • Webáruház nyitás kötelezettségek nélkül

  Kötelezettség mentes

  A próba áruház nyitásával nem keletkezik se rendelési, se fizetési kötelezettsége.

 • Gyors webáruház indítás

  Gyors indulás

  A webáruház nyitás egy perc, csak áruháza nevét kell kitalálnia.

 • Minden webáruház funkció elérhető

  Minden benne van

  Teszt webáruházában minden éles funkció kipróbálható lesz.

Kapcsolat

 • E-mail (elsődleges kapcsolat):
  info@viltor.hu
 • Telefon
  (sürgős probléma esetén, 9:00-21:00):
  06 70 933 43 04

Közösségi oldalak

Üzemeltetés

 • Paller Endre egyéni vállalkozó
 • információrendszer programozó, gazdaságinformatikus
 • Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.
 • Szlaszám:10404900-67525148-50481028
 • Adószám: 63478262-1-40
 • Nyilvántartási szám: 6617263
 • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-60255/2012.
 • Általános Szerződési Feltételek
 • Adatkezelési tájékoztató
 • Viltor webáruház rendszer © 2009 - 2023